IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Union of Bulgarian Mathematicians >
Mathematics and Education in Mathematics, 2011 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/1892

Title: Web 2.0 and the Global Transformation of Education
Other Titles: Уеб 2.0 и глобалната трансформация на образованието
Authors: Nikolov, Roumen
Keywords: Knowledge Society
Web 2.0
e-Infrastructure
e-Learning
e-Science
School 2.0
University 2.0
Life-long Learning
New Media
Teaching/Learning Strategies
Information Literacy
Issue Date: 2011
Publisher: Union of Bulgarian Mathematicians
Citation: Union of Bulgarian Mathematicians, Vol. 40, No 1, (2011), 109p-119p
Abstract: The paper analyses the need of an institutional change of schools and universities in order to adapt to the current requirements of networked and knowledge society. The e-Learning phenomenon and the ICT driven global educational reform are analyzed as well in parallel with the needs of implementing new pedagogy models. The paper puts its attention on the Web 2.0 technologies and e-infrastructures and their impact on education and research in schools and universities. The teacher’s professional qualification designed to meet the new challenges is considered as a key problem for a successful penetration of this phenomenon in the schools. It is emphasized on the importance of designing a life-long teacher training strategy adapted to the new achievements in the technology enhanced learning research and the new learning theories. Building social skills and competencies appropriate to work in a Web 2.0 based learning environment and other global social software is recommended to be included both in the school curricula and the corresponding teacher development curricula. *2000 Mathematics Subject Classification: 97U70, 97U80, 97B20, 97B40, 97C80.
Description: Румен В. Николов - Статията анализира необходимостта от институционални промени в училищата и университетите с цел да се адаптират към съвременните изисквания на обществото на знанието. Паралелно се анализират феноменът на електронното обучение, глобалната образователна реформа и необходимостта от разработването и прилагането на нови педагогически модели. В статията е поставен акцент върху Уеб 2.0 технологиите и електронните инфраструктури, както и върху тяхното влияние върху образованието и научните изледвания в училищата и университетите. Професионална квалификация на учителите, която да е проектирана така, че да отговаря на новите предизвикателства, се разглежда като ключов фактор за успешното навлизане на новите технологии в училище. Важно е да се отбележи необходимостта от разработка на стратегия за обучение на учителите през целия живот, която да отчита съвременните научни постижения в технологично- обогатеното обучение и новите теории за ученето. Препоръчва се изграждането на социални умения и компетенции, които са подходящи за работа в една Уеб 2.0 базирана учебна среда и с глобалния социален софтуер, да се включи в учебните планове и програми както на учениците, така и в курсовете за подготовка на учители.
URI: http://hdl.handle.net/10525/1892
ISBN: 1313-3330
Appears in Collections:Mathematics and Education in Mathematics, 2011

Files in This Item:

File Description SizeFormat
smb-vol40-num1-2011-109p-119p.pdf163.05 kBAdobe PDFView/Open

 Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License